وضعیت پروژه: انجام شده

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم ( مطالعه و طراحی و تهیه اسناد مناقصه و نقشه های تفصیلی ) شبکه اصلی آبیاری و زهکشی غرب MR

تاریخ شروع

1401/10/27

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  در حال انجام

کارفرما

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان - حمیدیه

وسعت پروژه:

4200 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

خدمات مشاور دربازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری و زهکشی ومطالعات توسعه مدیریت مشارکتی آب (مرحله دوم)دشت آزادگان اراضی کوت (غرب کانالMR) حمیدیه

تاریخ شروع

1400/04/23

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  در حال انجام

کارفرما

موسسه جهاد نصر

موقعیت پروژه:

استان خوزستان – شهرستان حمیدیه – دشت حمیدیه

وسعت پروژه:

3400 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

خدمات مشاور در بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری و زهکشی و مطالعات توسعه مدیریت مشارکتی آب (مرحله دوم) اراضی میاناب شوشتر – واحد عمرانی داریون 6

تاریخ شروع

1400/04/23

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  در حال انجام

کارفرما

موسسه جهاد نصر

موقعیت پروژه:

استان خوزستان – شهرستان شوشتر – دشت میاناب

وسعت پروژه:

7035 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

خدمات مشاور در بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری و زهکشی و مطالعات توسعه مدیریت مشارکتی آب (مرحله دوم) اراضی میاناب شوشتر -واحد عمرانی داریون 4

تاریخ شروع

1400/04/23

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  در حال انجام

کارفرما

موسسه جهاد نصر

موقعیت پروژه:

استان خوزستان – شهرستان شوشتر – دشت میاناب

وسعت پروژه:

2551 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

خدمات نظارت بر اجرای پروژه‌های تجهیز و نوسازی اراضی شبکه توزیع آب، عملیات آب و خاک تشکلهای کشاورزی و احیاء و توسعه اراضی جازموریان

تاریخ شروع

1400/02/12

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  در حال انجام

کارفرما

سازمان جهاد کشاوری جنوب استان کرمان

موقعیت پروژه:

استان کرمان – دشت جیرفت و رودبار

وسعت پروژه:

حدود 2500

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی بالارود

تاریخ شروع

1394/04/16

تاریخ خاتمه

1400/08/5وضعیت:  انجام شده

کارفرما

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان – شهرستان اندیمشک – دشت بالارود

وسعت پروژه:

6500 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات قرائت ماهانه سطح آب و برداشت نمونه آب پيزومترهاي اراضي ساحل راست حميديه شبكه 3 و 4 آبياري و زهكشي دشت حميديه (ســاحل راست كرخه نور)

تاریخ شروع

1369/06/01

تاریخ خاتمه

1370وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

خوزستان، حمیدیه، ساحل راست رودخانه کرخه نور

وسعت پروژه:

60 حلقه چاهک مشاهده ای، 3حلقه پیزومتر مرکب

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات‌ لايه‌بندي ، اندازه‌گيري‌ضريب ‌آبگذري شبكه‌بندي 1×1 كيلومتري نصب چاهكهاي مشاهده‌اي، نيولمان، نفوذپذيري سطحي اصلاح‌ پذيري وآبشوئي اراضي ساحل راست حميديه طرح شبكه 3و4 آبياري وزهكشي دشت حميديه (سمت راست كرخه نور)

تاریخ شروع

1369/08/28

تاریخ خاتمه

1370/02/23

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان اهواز

وسعت پروژه:

 
  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات طرح شبكه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي دشت‌ حميديه ‌سمت ‌راست‌ كرخه‌ نور (اراضي‌غرب‌كانالMR)

تاریخ شروع

1370/07/08

تاریخ خاتمه

1371/12/08

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان اهواز

وسعت پروژه:

4000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات لايه‌بندي ‌خاك، اندازه‌گيري ‌ضريب آبگذري‌ ونصب‌ چاهكهاي‌ مشاهده‌اي دشت‌ نازك وقره‌ضياءالدين

تاریخ شروع

1374/09/10

تاریخ خاتمه

1375/08/30

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان‌آب ‌منطقه‌اي آذربايجان غربي

موقعیت پروژه:

استان آذربایجان غربی

وسعت پروژه:

15000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات طراحي شبكه زهكش اصلي – حميديه غرب كا نال MR– دشت آزادگان

تاریخ شروع

1375/04/16

تاریخ خاتمه

1375/10/15

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، حمیدیه، دشت آزادگان

وسعت پروژه:

4200 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم شبكه اصلي آبياري و زهكشي سطحي مياناب اراضي آبخور نهر داريون

تاریخ شروع

1376/04/14

تاریخ خاتمه

1378

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

6000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله اول آبياري و زهكشي اراضي دشت گرمسار استان سمنان

تاریخ شروع

1377/07/29

تاریخ خاتمه

1378

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

وزارت كشاورزي معاونت برنامه ريزي و پشتيباني

موقعیت پروژه:

سمنان، گرمسار

وسعت پروژه:

50000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

الحاقيه مطالعات‌مرحله اول‌آبياري وزهكشي دشت گرمسار- مطالعات صحرائي زهكشي نفوذپذيري لايه‌بندي و اندازه‌گيري ضريب آبگذري خاك

تاریخ شروع

1377/11/06

تاریخ خاتمه

1378

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

وزارت كشاورزي معاونت برنامه ريزي و پشتيباني

موقعیت پروژه:

استان سمنان، شهرستان گرمسار

وسعت پروژه:

 
  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم شبكه فرعي آبياري و زهكشي سطحي مياناب اراضي آبخور نهر داريون

تاریخ شروع

1377/12/19

تاریخ خاتمه

1379/12/23

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

وزارت كشاورزي اداره كل توسعه شبكه‌هاي آبياري

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

 5545 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم سردهنه و كانال نهر داريون

تاریخ شروع

1377/01/14

تاریخ خاتمه

1379/04/02

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

 36000هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم طرح شبكه اصلي آبياري وزهكشي 10.000 هكتارازاراضي دشت مياناب شوشتر(واحدعرب حسن)

تاریخ شروع

1379/12/13

تاریخ خاتمه

1381/03/13

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

 10000هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم شبكه فرعي آبياري و زهكشي درجه 3 و 4 در قالب طرح توسعه كشاورزي گاويشان كرمانشاه (واحد عمراني B3 و B4 دشت بيله ور)

تاریخ شروع

1379/12/15

تاریخ خاتمه

1383/10/12

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

وزارت كشاورزي معاونت برنامه ريزي و پشتيباني

موقعیت پروژه:

استان کرمانشاه، دشت بیله ور

وسعت پروژه:

 3904هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم شبكه فرعي آبياري و زهكشي اراضي دشت گرمسار

تاریخ شروع

1379/12/09

تاریخ خاتمه

1382

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

وزارت جهاد كشاورزي

موقعیت پروژه:

استان سمنان، شهرستان گرمسار، دشت گرمسار

وسعت پروژه:

 50000هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات تكميلي لايه بندي واندازه گيري هدايت هيدروليكی خاك اراضي طرح قره سو و زرينگل

تاریخ شروع

1379/10/10

تاریخ خاتمه

1380/12/29

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

شركت سهامي آب منطقه اي مازندران و گلستان

موقعیت پروژه:

استان گرگان و گنبد، شهرستان گرگان

وسعت پروژه:

 
  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات ساماندهي نظام بهره برداري مرحله اول و دوم شبكه آبياري و زهكشي وتجهيزونوسازي اراضي شركت تعاوني توليد روستائي بوشكان

تاریخ شروع

1379/12/22

تاریخ خاتمه

1386/12/07

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

وزارت جهاد كشاورزي معاونت نظام بهره برداري و معاونت آب و خاک

موقعیت پروژه:

استان بوشهر

وسعت پروژه:

 5000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم شبكه فرعي آبياري و زهكشي اراضي مياناب شوشترواحدعرب حسن

تاریخ شروع

1381/08/19

تاریخ خاتمه

1384

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

 12000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم شبكه فرعي آبياري و زهكشي واحد عمراني شرق شعيبيه

تاریخ شروع

1381/08/19

تاریخ خاتمه

1384/09/03

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

 9000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات امكان سنجي توسعه روشهاي آبياري تحت فشار در استانهاي كردستان و كرمانشاه و ایلام

تاریخ شروع

1382/04/02

تاریخ خاتمه

1386/03/06

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

وزارت جهاد كشاورزي اداره كل توسعه روشهاي آبياري تحت فشار

موقعیت پروژه:

استانهاي كردستان و كرمانشاه و ایلام

وسعت پروژه:

دشت های استانهای کردستان و کرمانشاه

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی طرح بکرآباد ورزقان شهرستان اهر

تاریخ شروع

1383/06/29

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي آذربایجان شرقی و اردبیل

موقعیت پروژه:

استان آذربایجان شرقی، شهرستان اهر

وسعت پروژه:

500 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات اجتماعي- بهره‌برداري طرح شبكه آبياري و زهكشي بكرآباد ورزقان شهرستان اهر

تاریخ شروع

1383/06/24

تاریخ خاتمه

 1386/11/29

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب منطقه‌اي آذربايجان‌ شرقي‌ و اردبيل

موقعیت پروژه:

استان آذربایجان شرقی، شهرستان اهر، بکرآباد ورزقان

وسعت پروژه:

500 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله اول و دوم شبکه زهکشی اراضی مغان

تاریخ شروع

1385/12/13

تاریخ خاتمه

 1388

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

جهاد کشاورزی استان اردبیل

موقعیت پروژه:

استان اردبیل، شهرستان مغان

وسعت پروژه:

5524 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

تجديد نظر نشريه شماره 244 با عنوان شرح خدمات مهندسي مطالعات مرحله دوم شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي (ثقلي)

تاریخ شروع

1386/09/10

تاریخ خاتمه

 1387/03/10

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي

موقعیت پروژه:

کل کشور

وسعت پروژه:

در سطح ملی

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرمت اساسی شبکه های آبیاری و زهکشی کرخه و شاوور

تاریخ شروع

1386/11/01

تاریخ خاتمه

 1391/02/12

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوش، دشت شاوور

وسعت پروژه:

27150 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم (طراحي) تجهيز و نوسازي اراضي داريون 2 مياناب شوشتر ، روستاي عله و لنگر

تاریخ شروع

1387/04/19

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  در دست انجام

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

670 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

بازنگري مطالعات توسعه شبكه حميديه ، غرب کانال MR

تاریخ شروع

1389/04/03

تاریخ خاتمه

 1391

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان اهواز، حمیدیه

وسعت پروژه:

4200 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

بازنگري مطالعات‌ مرحله‌دوم‌شبكه‌فرعي آبياري  حميديه سمت راست  بلوك H , E , C و بخشهاي باقيمانده بلوك D

تاریخ شروع

1389/03/24

تاریخ خاتمه

 1390

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان اهواز، حمیدیه

وسعت پروژه:

2000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم زهكشي زيرزميني اراضي شعيبيه و مياناب

تاریخ شروع

1390/04/06

تاریخ خاتمه

 1391

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

موسسه جهاد نصر

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

2800 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم اراضي تعاوني توليد چاه نارنج

تاریخ شروع

1390/04/18

تاریخ خاتمه

 وضعیت: انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي جنوب استان كرمان

موقعیت پروژه:

استان کرمان

وسعت پروژه:

1700 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

بازنگري مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری و زهکشی اراضي شرق شعيبيه  طرح شبکه آبیاری و زهکشی درجه 3 و تجهیز و نوسازی اراضی براساس نتایج فاز 2 مهندسی ارزش

تاریخ شروع

1391/03/21

تاریخ خاتمه

 وضعیت: در دست انجام

کارفرما

جهاد نصر حمزه

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

10000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

بازنگري مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری و زهکشی حمیدیه (کرخه نور) ( براساس نتایج فاز 2 مهندسی ارزش)

تاریخ شروع

1391/04/10

تاریخ خاتمه

 وضعیت: در دست انجام

کارفرما

جهاد نصر میثاق اهواز

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

13400 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهکشی (سطحی و کم فشار) ، تجهیز و نوسازی و زهکش زیرزمینی اراضی ناحیه عمرانی دشت شاوور (ساحل راست) EPC

تاریخ شروع

1393/09/11

تاریخ خاتمه

 وضعیت: در دست انجام

کارفرما

موسسه جهاد نصر

موقعیت پروژه:

استان خوزستان

وسعت پروژه:

5000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات‌ مراحل اول و دوم شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی جازموریان

تاریخ شروع

1394/02/17

تاریخ خاتمه

 وضعیت: در دست انجام

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان

موقعیت پروژه:

استان کرمان

وسعت پروژه:

بازنگری فاز 2 : 23000 هکتار + فاز 1و2 : 7000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی بالارود

تاریخ شروع

1394/03/05

تاریخ خاتمه

 وضعیت: در دست انجام

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان

وسعت پروژه:

6500 هکتار