وضعیت پروژه: انجام شده

  

پروژه مطالعاتی کشاورزی و منابع طبیعی

  

عنوان قرارداد:

تهیه سند راهبردی مدیریت جامع حوزه آبخیز اترک استان گلستان شهرستانهای مراوه تپه، گنبد، آق قلا و گمیشان

تاریخ شروع

1402/05/04

تاریخ خاتمه

1403/05/04وضعیت:  در حال انجام

کارفرما

وزارت جهاد کشاورزی – اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

موقعیت پروژه:

استان گلستان شهرستانهای مراوه تپه – گنبد – آق قلا - گمیشان

وسعت پروژه:

819400 هکتار

  

پروژه مطالعاتی کشاورزی و منابع طبیعی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات تفصیلی اجرایی طرح مدیریت پایدار جنگل حوزه 91 هیرکانی

تاریخ شروع

1400/04/26

تاریخ خاتمه

 1403وضعیت:  در حال انجام

کارفرما

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان

موقعیت پروژه:

استان گلستان - مینو دشت

وسعت پروژه:

30000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی کشاورزی و منابع طبیعی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات جامع طرح احياء و توسعه كشاورزي حوزه‌هاي ميناب در استان هرمزگان و قسمتي از كرمان

تاریخ شروع

1373/12/13

تاریخ خاتمه

1377

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

وزارت کشاورزی

موقعیت پروژه:

استانهای هرمزگان و کرمان

وسعت پروژه:

5/4 میلیون هکتار

  

پروژه مطالعاتی کشاورزی و منابع طبیعی

  

عنوان قرارداد:

سنتز مطالعات جامع احياء و توسعه كشاورزي منابع طبيعي استان هرمزگان

تاریخ شروع

1376/11/29

تاریخ خاتمه

1379

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

وزارت کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

موقعیت پروژه:

استان هرمزگان

وسعت پروژه:

کل استان هرمزگان

  

پروژه مطالعاتی کشاورزی و منابع طبیعی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات آبهاي زيرزميني و تهيه مدل رياضي و مدل تلفيقي منابع دشت گرمسار

تاریخ شروع

1378/11/24

تاریخ خاتمه

1383/04/31

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

وزارت كشاورزي معاونت برنامه ريزي و پشتيباني، موسسه پزوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

موقعیت پروژه:

استان سمنان، شهرستان گرمسار

وسعت پروژه:

50 هزار هکتار

  

پروژه مطالعاتی کشاورزی و منابع طبیعی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مشاركت جوامع محلي و نظارت برايجادمزارع نمونه و آزمايشي مديريت پايدار منابع آب و خاك دشت گرمسار

تاریخ شروع

1379/12/09

تاریخ خاتمه

1382

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

وزارت كشاورزي معاونت برنامه ريزي و پشتيباني

موقعیت پروژه:

استان سمنان، شهرستان گرمسار

وسعت پروژه:

50 هزار هکتار