وضعیت پروژه: انجام شده

  

پروژه مطالعاتی نقشه برداری

  

عنوان قرارداد:

مطالعات ارائه خدمات‌ پروفيل ومقطع‌برداري طولي وعرضي‌ طرح شبكه 3 و4 آبياري وزهكشي‌حميديه قدس

تاریخ شروع

1370/11/30

تاریخ خاتمه

1371/08/26

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان اهواز

وسعت پروژه:

 
  

پروژه مطالعاتی نقشه برداری

  

عنوان قرارداد:

مطالعات لايه‌بندي خاك و برداشت پروفيلهاي طولي و عرضي از مسير كاتالها و زهكشها- مطالعات مرحله دوم شبكه اصلي آبياري و زهكشي سطحي مياناب

تاریخ شروع

1370/11/30

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر، دشت میاناب

وسعت پروژه:

 50000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی نقشه برداری

  

عنوان قرارداد:

مطالعات نقشه‌برداري و توپوگرافي 1200 هکتار از اراضی شرکت تعاونی خیرآباد پاتلی

تاریخ شروع

1382/06/21

تاریخ خاتمه

1383

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي منطقه جیرفت و کهنوج

موقعیت پروژه:

استان کرمان، شهرستان جیرفت

وسعت پروژه:

 1200 هکتار

  

پروژه مطالعاتی نقشه برداری

  

عنوان قرارداد:

خدمات نقشه‌برداري ، توپوگرافي و كاداستر با مقياس 2000/1 اراضي شركت تعاوني توليد روستائي خيرآباد

تاریخ شروع

1386/12/20

تاریخ خاتمه

1387

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي جيرفت و کهنوج

موقعیت پروژه:

استان کرمان، شهرستان جیرفت

وسعت پروژه:

 2000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی نقشه برداری

  

عنوان قرارداد:

نقشه‌برداري توپوگرافي و كاداستر اراضي حميديه به وسعت 925 هكتار بلوك ‍‍ C

تاریخ شروع

1387/10/16

تاریخ خاتمه

1388/04/16

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان حمیدیه

وسعت پروژه:

 925 هکتار

  

پروژه مطالعاتی نقشه برداری

  

عنوان قرارداد:

نقشه‌برداري توپوگرافي و كاداستر اراضي حميديه بوسعت 925 هكتار بلوك ‍‍ B

تاریخ شروع

1387/10/16

تاریخ خاتمه

1388/04/16

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان حمیدیه

وسعت پروژه:

 925 هکتار

  

پروژه مطالعاتی نقشه برداری

  

عنوان قرارداد:

نقشه‌برداري توپوگرافي و كاداستر اراضي ملاثاني اهواز بوسعت 1050 هكتار واحد ‍‍ P5S6

تاریخ شروع

1387/10/16

تاریخ خاتمه

1388/06/16

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان پاوه

وسعت پروژه:

 1050 هکتار

  

پروژه مطالعاتی نقشه برداری

  

عنوان قرارداد:

نقشه‌برداري توپوگرافي و كاداستر با مقياس1/2000 اراضي تحت پوشش شبكه آبياري و زهكشي سلامات به وسعت 1050 هكتار اراضي تحت پوشش كانالهاي درجه 2 P2S1 و P2S2

تاریخ شروع

1388/02/05

تاریخ خاتمه

1389/05/05

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان باوی

وسعت پروژه:

 1050 هکتار

  

پروژه مطالعاتی نقشه برداری

  

عنوان قرارداد:

نقشه‌برداري توپوگرافي وكاداستربامقياس1/2000 اراضي تحت پوشش شبكه آبياري و زهكشي حميديه سمت راست  بوسعت 925 هكتار - بلوك F

تاریخ شروع

1388/02/14

تاریخ خاتمه

1388/08/24

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان اهواز

وسعت پروژه:

 925 هکتار

  

پروژه مطالعاتی نقشه برداری

  

عنوان قرارداد:

نقشه‌برداري توپوگرافي وكاداستربامقياس1/2000 اراضي تحت پوشش شبكه آبياري و زهكشي حميديه سمت راست بوسعت 925 هكتار - بلوك G

تاریخ شروع

1388/02/30

تاریخ خاتمه

1388/08/30

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان اهواز

وسعت پروژه:

 925 هکتار

  

پروژه مطالعاتی نقشه برداری

  

عنوان قرارداد:

خدمات نقشه‌برداري توپوگرافي اراضی شرکت تعاونی روستائی سرخ قلعه  ( برجک حسن)

تاریخ شروع

1388/04/11

تاریخ خاتمه

1388

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان باوی

وسعت پروژه:

 1050 هکتار

  

پروژه مطالعاتی نقشه برداری

  

عنوان قرارداد:

تهيه نقشه‌هاي پايه مورد نياز براي تجهيز و نوسازي 1000 هكتار از اراضي شركت تعاوني توليد روستائي عباس‌آباد رودبار

تاریخ شروع

1388/09/12

تاریخ خاتمه

1389/09/20

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزی جیرفت و کهنوج

موقعیت پروژه:

استان کرمان، شهرستان جیرفت و کهنوج

وسعت پروژه:

 1000 هکتار