وضعیت پروژه: انجام شده

  

پروژه نظارتی تجهیز و نوسازی اراضی

  

عنوان قرارداد:

نظارت برعمليات اجرائي تسطيح وقطعه بندي 1000 هكتارازاراضي مياناب شوشترواحدداريون (اراضي آبخوركانال  ( MS4)

تاریخ شروع

1381/08/19

تاریخ خاتمه

1382/12/29

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان ‌جهاد كشاورزي خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

 1000 هکتار

  

پروژه نظارتی تجهیز و نوسازی اراضی

  

عنوان قرارداد:

نظارت بر عملیات اجرائی تجهیز و نوسازی اراضی آبخور نهر داریون  

تاریخ شروع

1383/04/27

تاریخ خاتمه

1384/12/15

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان ‌جهاد كشاورزي خوزستان

موقعیت پروژه:

دشت میاناب شهرستان شوشتر، استان خوزستان

وسعت پروژه:

 2000 هکتار

  

پروژه نظارتی تجهیز و نوسازی اراضی

  

عنوان قرارداد:

نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرائی تسطیح و قطعه بندیی اراضی میاناب شوشتر

تاریخ شروع

1384/09/28

تاریخ خاتمه

1389/04/31

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي جيرفت و کهنوج

موقعیت پروژه:

استان کرمان، شهرستان جیرفت

وسعت پروژه:

 2500 هکتار

  

پروژه نظارتی تجهیز و نوسازی اراضی

  

عنوان قرارداد:

نظارت عالي و کارگاهي بر عمليات اجرائي تجهيز و نوسازي اراضي شهرستانهاي پارس آباد بيله سوار در سطح 2000 هکتار

تاریخ شروع

1385/02/06

تاریخ خاتمه

1387

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان‌ جهاد كشاورزي اردبيل

موقعیت پروژه:

استان اردبیل، شهرستان پارس آباد

وسعت پروژه:

 2000 هکتار

  

پروژه نظارتی تجهیز و نوسازی اراضی

  

عنوان قرارداد:

نظارت كارگاهي برعمليات اجرائي تجهيزونوسازي اراضي شعيبيه – شوشتر

تاریخ شروع

1389/02/31

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  در دست انجام

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

 400 هکتار

  

پروژه نظارتی تجهیز و نوسازی اراضی

  

عنوان قرارداد:

نظارت كارگاهي بر عمليات اجرائي تجهيز و نوسازي اراضي و استقرار طرح يكپارچه سازي شوشتر روستاي سه بنه

تاریخ شروع

1389/01/01

تاریخ خاتمه

1390وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

 700 هکتار

  

پروژه نظارتی تجهیز و نوسازی اراضی

  

عنوان قرارداد:

نظارت كارگاهي بر عمليات اجرائي تجهيز و نوسازي اراضي و استقرار طرح يكپارچه سازي شوشتر روستاي عله

تاریخ شروع

1389/03/01

تاریخ خاتمه

1390

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان ‌جهاد كشاورزي خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

 9000 هکتار

  

پروژه نظارتی تجهیز و نوسازی اراضی

  

عنوان قرارداد:

نظارت عاليه وكارگاهي براجراي كارهاي تكميل عمليات اجرائي تجهيز و نوسازي 2500 هكتار از اراضي مياناب

تاریخ شروع

1390/06/27

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  در دست انجام

کارفرما

موسسه جهاد نصر

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

 2500 هکتار

  

پروژه نظارتی تجهیز و نوسازی اراضی

  

عنوان قرارداد:

انجام نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرائی و تکمیلی شبکه فرعی آبیاری و زهکشی، تجهیز و نوسازی و زهکشی زیرزمینی واحد عمرانی داریون 1 و 2و 3 (میاناب شوشتر)

تاریخ شروع

1391/12/05

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  در دست انجام

کارفرما

موسسه جهاد نصر

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

 9000 هکتار

  

پروژه نظارتی تجهیز و نوسازی اراضی

  

عنوان قرارداد:

نظارت بر عملیات اجرائی تجهیز و نوسازی و شبکه فرعی جازموریان

تاریخ شروع

1390/12/25

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  در دست انجام

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي جنوب استان كرمان

موقعیت پروژه:

استان کرمان

وسعت پروژه:

 3000 هکتار