وضعیت پروژه: انجام شده

  

پروژه مطالعاتی تجهیز و نوسازی اراضی

  

عنوان قرارداد:

بازنگري مطالعات- طراحي وتهيه نقشه‌هاي اجرائي تجهيز و نوسازي مزارع حوزه عمل شركتهاي ‌تعاوني‌ توليدروستائي سرخ قلعه و خيرآباد

تاریخ شروع

1376/12/13

تاریخ خاتمه

1378

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

وزارت کشاورزی، معاونت نظام بهره برداری

موقعیت پروژه:

استان کرمان

وسعت پروژه:

 4000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی تجهیز و نوسازی اراضی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات تسطیح و قطعه بندی 1000 هکتار از اراضی میاناب شوشتر واحد داریون ( اراضی آبخور کانال MS4

تاریخ شروع

1376/12/13

تاریخ خاتمه

1378

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

 1000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی تجهیز و نوسازی اراضی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات تسطیح و قطعه بندی اراضی میاناب شوشتر،  واحد داریون

تاریخ شروع

1382/11/05

تاریخ خاتمه

1383/12/20

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

 2000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی تجهیز و نوسازی اراضی

  

عنوان قرارداد:

مرحله دوم آبیاری و زهکشی در میاناب شوشتر(:مطالعات تسطیح و قطعه بندی 2500 هکتار از اراضی میاناب شوشتر)

تاریخ شروع

1384/09/28

تاریخ خاتمه

1385

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

 2500 هکتار

  

پروژه مطالعاتی تجهیز و نوسازی اراضی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله 2 شبکه انتقال و توزیع، تجهیز و نوسازی اراضی شرکت تعاونی تولید روستائی سرخ قلعه

تاریخ شروع

1386/03/23

تاریخ خاتمه

1389/04/30

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزی جیرفت و کهنوج

موقعیت پروژه:

استان کرمان، شهرستان جیرفت

وسعت پروژه:

 2254 هکتار

  

پروژه مطالعاتی تجهیز و نوسازی اراضی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم (طراحی)،  تجهبز و نوسای اراضی روستای سه بنه  شوشتر

تاریخ شروع

1386/08/24

تاریخ خاتمه

1388

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

 740 هکتار

  

پروژه مطالعاتی تجهیز و نوسازی اراضی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم (طراحي) تجهيز و نوسازي اراضي داريون 2 مياناب شوشتر،  روستاهاي خورشيد و سه‌بنه كوچك)

تاریخ شروع

1388/09/26

تاریخ خاتمه

1389/03/31

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

 1150 هکتار

  

پروژه مطالعاتی تجهیز و نوسازی اراضی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات فاز دوم ( طراحی) تجهیز و نوسازی اراضی داریون 2 میاناب شوشتر ( روستای لنگر جدید و قدیم و تبتی)

تاریخ شروع

1388/12/02

تاریخ خاتمه

1389/04/31

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

موقعیت پروژه:

شهرستان شوشتر، میاناب

وسعت پروژه:

 1000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی تجهیز و نوسازی اراضی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات مرحله دوم (طراحي) تجهيز و نوسازي و انتقال و توزيع آب عباس‌آباد رودبار

تاریخ شروع

1389/03/11

تاریخ خاتمه

1390

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزی جیرفت و کهنوج

موقعیت پروژه:

استان کرمان، شهرستان جیرفت

وسعت پروژه:

 1000 هکتار

  

پروژه مطالعاتی تجهیز و نوسازی اراضی

  

عنوان قرارداد:

مطالعات و انجام نقشه برداری و تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری جنوب شرق شعیبیه در روستا های چنیبه، ابوطیور و سنگر

تاریخ شروع

1389/03/24

تاریخ خاتمه

1390

وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

 430 هکتار