وضعیت پروژه: انجام شده

  

پروژه نظارتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

نظارت برعمليات اجرائي طرح احداث شبکه اصلی آبیاری و زهکشی میاناب شوشتر، واحد داریون

تاریخ شروع

1378/12/16

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  در دست انجام

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

12000 هکتار

  

پروژه نظارتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

نظارت برعمليات اجرائي طرح احداث كانال اصلي واحد عمراني شرق شعيبيه

تاریخ شروع

1381/07/15

تاریخ خاتمه

 1384/09/03وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

9000 هکتار

  

پروژه نظارتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

نظارت برعمليات اجرائي شبكه هاي آبياري كم فشاراراضي شركت تعاوني توليدخيرآبادپاتلي

تاریخ شروع

1382/05/16

تاریخ خاتمه

 1389وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد كشاورزي جيرفت

موقعیت پروژه:

استان کرمان، شهرستان جیرفت

وسعت پروژه:

1700 هکتار

  

پروژه نظارتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

نظارت برعمليات اجرائي زهكش اصلي مياناب شوشتر

تاریخ شروع

1382/12/27

تاریخ خاتمه

 1383/09/03وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان‌ جهاد كشاورزي خوزستان،  مديريت جهاد کشاورزی شوشتر

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

18 کیلومتر ( 17000 هکتار)

  

پروژه نظارتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

نظارت کارگاهی و عالیه بر احداث سازه انتقال آب از کانال اصلی میاناب به رودخانه گرگر جهت افزایش دبی آب رودخانه گرگر

تاریخ شروع

1383/04/01

تاریخ خاتمه

 1387وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

3000 هکتار

  

پروژه نظارتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

نظارت بر عملیات اجرائی شبکه فرعی  آبیاری میاناب شوشتر  واحد داریون

تاریخ شروع

1382/12/04

تاریخ خاتمه

 1386وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

3000 هکتار

  

پروژه نظارتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

نظارت بر عمليات اجرائي شبكه فرعي آبياري حميديه (بلوکA)

تاریخ شروع

1383/04/24

تاریخ خاتمه

 1389وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان اهواز

وسعت پروژه:

1000 هکتار

  

پروژه نظارتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

انجام نظارت عاليه و کارگاهي براجراي شبکه فرعي آبياري مياناب شوشتر (بلوکD1) (پيمان)

تاریخ شروع

1385/12/10

تاریخ خاتمه

 1390/04/31وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

2500 هکتار

  

پروژه نظارتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

انجام نظارت عاليه و کارگاهي برعمليات اجرائي احداث کانال هاي آبياري درجه 3 و ابنيه فني اراضي حميديه سمت راست کرخه نور(بلوکD)

تاریخ شروع

1385/12/21

تاریخ خاتمه

 1390/01/31وضعیت:  انجام شده

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان اهواز

وسعت پروژه:

1500 هکتار

  

پروژه نظارتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

نظارت برعمليات اجرائي احداث کانالهاي فرعي و تجهيز و نوسازي مزارع واحد عمراني PC1 شبکه آبياري و زهکشي دشت جيرفت

تاریخ شروع

1386/02/12

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  دردست انجام

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي جيرفت و کهنوج

موقعیت پروژه:

استان کرمان، شهرستان جیرفت

وسعت پروژه:

2500 هکتار

  

پروژه نظارتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي شبكه زهكشي زيرزميني حميديه اهواز

تاریخ شروع

1388/02/04

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  دردست انجام

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان اهواز

وسعت پروژه:

13800 هکتار

  

پروژه نظارتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرائي احداث شبكه‌هاي زهكشي و تجهيز و نوسازي اراضي ويس و ملاثاني اهواز

تاریخ شروع

1388/01/23

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  دردست انجام

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان اهواز

وسعت پروژه:

3500 هکتار

  

پروژه نظارتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرائي احداث شبكه‌هاي زهكشي و تجهيز و نوسازي اراضي سلامات اهواز

تاریخ شروع

1388/01/23

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  دردست انجام

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان اهواز

وسعت پروژه:

4500 هکتار

  

پروژه نظارتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

نظارت بر عمليات اجرائي شبكه آبياري‌كم‌فشارتعاوني‌هاي توليد روستائي منطقه جيرفت و كهنوج

تاریخ شروع

1388/10/29

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  دردست انجام

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي جيرفت و کهنوج

موقعیت پروژه:

استان کرمان، شهرستان جیرفت

وسعت پروژه:

3000 هکتار

  

پروژه نظارتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

خدمات مرحله سوم شامل نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرائي پروژه مرمت و بازسازي شبكه آبياري و زهكشي كرخه و شاوور طرح پوشش كانال MC (شبكه آبياري شاوور)

تاریخ شروع

1389/05/02

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  دردست انجام

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان اهواز

وسعت پروژه:

1714 هکتار

  

پروژه نظارتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

نظارت عاليه وكارگاهي بر عملیات اجرائی شبکه فرعی آبیاری اراضی حمیدیه ( فاز 2ساحل چپ و فاز های 3 و 4 ساحل راست رودخانه کرخه نور)

تاریخ شروع

1388/12/02

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  دردست انجام

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان اهواز

وسعت پروژه:

4500 هکتار

  

پروژه نظارتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

نظارت كارگاهي بر عمليات اجرائي بخشي از شبكه فرعي آبياري بلوك D حميديه (سمت راست كرخه نور)

تاریخ شروع

1390/01/06

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  دردست انجام

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان اهواز

وسعت پروژه:

7000 هکتار

  

پروژه نظارتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

عمليات اجرائي شبكه فرعي آبياري و زهكشي و تجهيز و نوسازي اراضي شرق شعيبيه شوشتر (10 هزار هكتاري)

تاریخ شروع

1390/03/29

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  دردست انجام

کارفرما

موسسه جهاد نصر

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

10000 هکتار

  

پروژه نظارتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

نظارت عالیه و کارگاهی بر عمليات اجرائي شبكه فرعي آبياري و زهكشي و تجهيز و نوسازي و زهکشی زیر زمینی حمیدیه (کرخه نور)

تاریخ شروع

1390/03/29

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  دردست انجام

کارفرما

موسسه جهاد نصر

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

13800 هکتار

  

پروژه نظارتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

نظارت بر عمليات اجراي انواع روشهاي آبياري تحت فشار در  سطح 5000 هكتار

تاریخ شروع

1390/03/24

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  دردست انجام

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي جنوب استان كرمان

موقعیت پروژه:

استان کرمان

وسعت پروژه:

5000 هکتار

  

پروژه نظارتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

نظارت عاليه و كارگاهي بر اجراي كارهاي تكميلي شبكه فرعي آبياري مياناب شوشتر (داريون 2)

تاریخ شروع

1390/06/13

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  دردست انجام

کارفرما

موسسه جهاد نصر

موقعیت پروژه:

استان خوزستان، شهرستان شوشتر

وسعت پروژه:

2500 هکتار

  

پروژه نظارتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

نظارت بر عملیات اجرائی و تصویب فنی 7000 هکتار پروژه آبیاری تحت فشار منطقه جنوب کرمان

تاریخ شروع

1391/02/17

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  دردست انجام

کارفرما

سازمان جهاد کشاورزي جنوب استان كرمان

موقعیت پروژه:

استان کرمان

وسعت پروژه:

7000 هکتار

  

پروژه نظارتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

نظارت عالیه و کارگاهی بر  عملیات اجرایی شبکه فرعی آبیاری و زهکشی، زهکشی زیر زمینی و تجهیز و نوسازی اراضی قدس کرخه

تاریخ شروع

1393/04/29

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  دردست انجام

کارفرما

موسسه جهاد نصر

موقعیت پروژه:

استان خوزستان

وسعت پروژه:

3200 هکتار

  

پروژه نظارتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

نظارت برعمليات آب و خاک تعاونی تولید روستایی و احیا و نوسعه اراضی جنوب کرمان

تاریخ شروع

1393/04/31

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  دردست انجام

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان کرمان

وسعت پروژه:

 
  

پروژه نظارتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

بررسی و کنترل طرح ها و نظارت بر اجرای آبیاری تحت فشار اراضی شهرستان رودبار

تاریخ شروع

1393/12/12

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  دردست انجام

کارفرما

سازمان جهاد كشاورزي جنوب استان کرمان

موقعیت پروژه:

استان کرمان

وسعت پروژه:

1500 هکتار

  

پروژه نظارتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

بررسی و کنترل طرح ها و نظارت بر آبیاری تحت فشار اراضی شهرستان جیرفت

تاریخ شروع

1393/12/12

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  دردست انجام

کارفرما

سازمان جهاد كشاورزي جنوب استان کرمان

موقعیت پروژه:

استان کرمان

وسعت پروژه:

1500 هکتار

  

پروژه نظارتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

بررسی و کنترل طرح ها و نظارت بر اجرای آبیاری تحت فشار اراضی شهرستان عنبرآباد

تاریخ شروع

1393/12/12

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  دردست انجام

کارفرما

سازمان جهاد كشاورزي جنوب استان کرمان

موقعیت پروژه:

استان کرمان

وسعت پروژه:

1500 هکتار

  

پروژه نظارتی آبیاری و زهکشی

  

عنوان قرارداد:

خدمات مرحله سوم شامل نظارت عالی و کارگاهی بر عملیات اجرایی شبکه اصلی آبیاری و زهکشی میاناب شوشتر-واحد عمرانی داریون 6

تاریخ شروع

1394/06/08

تاریخ خاتمه

 وضعیت:  دردست انجام

کارفرما

سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

استان خوزستان

وسعت پروژه:

5000 هکتار