در سال 1367با گردهمايي تعدادي از كارشناسان متخصص و مجرب شركت مهندسين مشاور آب ورزان تشكيل و به عنوان يكي از شركتهاي مهندسين مشاور صنعت آب و كشاورزي فعاليت خود را آغاز نمود. اين شركت از بدو تاسيس تاكنون براساس گواهينامه صلاحيت و رتبه بندي اخذ شده از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي) پروژه‌هاي گوناگوني را در زمينه هاي مختلف به انجام رسانيده كه هركدام بنوبه خود منشاء تاثيرات‌زيادي در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي بوده‌اند. خط مشي اين مهندسين مشاور همواره ارائه بهترين كيفيت خدمات و افزايش رضايتمندي مشتريان از طريق ارتقاء مداوم كيفيت خدمات مهندسي، سرعت عمل در پاسخگويي به الزامات قرارداد و نياز مشتريان و انجام بموقع خدمات مهندسي مي باشد.جهت تحقق خط مشي كيفيت، دفترفني، دفتر رسيدگي پيمان و واحدكنترل پروژه در اولويت قرار داشته تا فعاليتهاي شركت بطور مرتب پايش و كنترل گرديده و ارتقاء داده شوند. اين شركت بمنظور افزايش كيفيت خدمات و به منظور رضايت مشتريان در سال 1384 موفق به پياده‌سازي سيستم مديريت‌كيفيت براساس‌الزامات Iso- 9001:2000 و دريافت گواهينامه مربوطه از موسسه MIC انگليس گرديده است. در حال حاضر اين شركت همگام با ارتقاء سطح سيستم مديريت كيفيت‌توسط شركتMIC، با فراهم‌آوري الزامات‌موردنياز داراي گواهينامه Iso-9001:2015 در زمینه مدیریت کیفیت، Iso14001-2015 در زمینه محیط زیست، Iso21500-2012 در زمینه مدیرت پروژه،   Iso45001-2018در زمینه بهداشت شغلی مي‌باشد. عضويت اين شركت در مجامع علمي و صنفي نظير جامعه مهندسين مشاور ايران، كميته ملي آبياري و زهكشي كميته سدهاي بزرگ ايران، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، انجمن مهندسي ارزش ايران و همكاري اين شركت با اين مجامع همواره ادامه داشته و بعنوان پشتوانه اي علمي مورد استفاده قرار گرفته است.