مهندسين مشاور آب‌ورزان

خط مشي ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیستی

خداوند زیباست و زیبایی ها را دوست دارد

شرکت مهندسین مشاور آب ورزان در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود و به منظور ایفای نقش موثر و مطلوب در جهت حفظ محیط زیست و ایجاد محیطی امن برای کارکنان و سایر طرفهای ذینفع با رویکرد بهبود مستمر و رعایت کلیه اصول، قوانین و مقررات قابل کاربرد در سطح سازمان اقدام به استقرار و پیاده سازی نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست بر مبنای استانداردهای بین المللی ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 نموده و ضمن پایبندی به الزامات این استانداردهای بین المللی تعهدات خویش را به شرح ذیل اعلام می دارد:

 

 

در این راستا شرکت مهندسین مشاور آب ورزان با انجام بازنگری های مـدیریتی ، شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی و ریسک های ایمنی ،طرح ریزی اهداف کلان خرد و برنامه های عملیاتی،به کارگیری روشهای اجرایی و دستورالعمل های کاری و انجام اقدامات اصلاحی و تفکر مبتنی بر ریسک، بهبود مستمر نظام مدیریتی خود را متعهد می گردد و این امر همکاری و مشارکت کلیه کارکنان را طلب می نماید.

 

سيدعباس خوشنويس

مدیر عامل