مهندسين مشاور آب‌ورزان

خط مشي كيفيت

شركت مهندسين مشاور آب‌‌ورزان در ارائه خدمات خود متعهد به تأمين رضايت مشتري و رعايت دقيق اصول و چارچوب ‌‌‌هاي توافق شده در زمينه كيفيت، هزينه و زمان مي‌باشد. جهت تحقق اين امر و تعهدات بيان شده در قراردادهاي فيمابين شركت و مشتريان، تمامي مديران و كاركنان شركت، خود را ملزم به رعايت اصول زير مي‌دانند:

1  افزايش رضايت مشتريان و ساير طرفهاي ذينفع از طريق :
2   افزايش رضايت كاركنان از طريق :
3   بهبود مداوم سيستم مديريت كيفيت از طريق :

سيدعباس خوشنويس

مدیر عامل